Pravidla užívání apartmánu

1. Užívání apartmánu

Základní práva a povinnosti pronajimatele a nájemce apartmánu, která nejsou stanovena smlouvou o ubytování a všeobecnými podmínkami, v dalším upravují občanský zákoník, s ním související prováděcí předpisy a tato pravidla po užívání apartmánu.

Nájemce apartmánu má právo užívat společné prostory a zařízení domu a používat plnění, jejichž poskytování je s užíváním spojeno.

Nájemce je povinen užívat společné prostory a zařízení domu řádně v souladu s jejich stavebním určením a řádně používat plnění jejichž poskytování je s nájmem spojeno. Rovněž je povinen dbát o to, aby na majetku nevznikla škoda. Nájemce je dále povinen dbát na to, aby při výkonu svých práv nezasahoval do výkonu práv jiných vlastníků a nájemců v domě.

V případě, že jednáním nájemce pronajímateli vzniká nebo hrozí značná škoda, může rovněž pronajímatel využít svého práva a s okamžitou platností odstoupit od smlouvy o ubytování.

Nájemce je povinen učinit taková opatření, aby v případě nutnosti, při poruše vodovodního nebo elektrického vedení, při požáru apod. mohl neprodleně zajistit otevření nebo aby byt mohl být otevřen jinou osobou.

2. Povinnosti nájemce při předcházení škod

Každý je povinen počínat si tak, aby nedocházelo ke škodám na zdraví, na majetku, na přírodě a životním prostředí. Každý je rovněž povinen počínat si tak, aby nezavdal příčinu ke vzniku požáru, neohrozil život a zdraví osob a majetku.

Za tím účelem je nájemce povinen:

  • seznámit se s rozmístěním hasících přístrojů v domě a umět je v případě potřeby použít
  • zjištěné požární závady oznámit neprodleně pronajímateli apartmánu
  • udržovat v řádném stavu elektrické spotřebiče v apartmánu, neprovádět neodborné opravy, nezřizovat elektrická provizoria, nepřetěžovat elektrické obvody
  • pečovat o to, aby se v blízkosti tepelných spotřebičů a zdrojů nenacházely snadno hořlavé látky a materiály. Pečovat o to, aby zapnuté elektrické spotřebiče, které nemají automatickou ochranu, nebyly ponechány bez dozoru.
  • zdržet se kouření a manipulace s ohněm a otevřeným světlem na požárně nebezpečných místech
  • neskladovat na chodbách nábytek předměty a dbát na to, aby únikové cesty byly vždy volné
  • dojde-li v domě k požáru, jsou nájemníci povinni sami i za pomoci ostatních občanů požár hasit dostupnými hasícími prostředky. Současně jsou povinni přivolat pomoc hasičského sboru.

3. Užívání společných prostor a zařízení

Umisťování předmětů, které nepatří k vybavení domu ve společných prostorách není dovoleno. Smetí a odpadky se vysypávají pouze do nádob k tomu určených, a to takovým způsobem, aby byla zachována co největší čistota.

4. Klíče a jejich užívání

Každý nájemce obdrží po dvou klíčích od hlavních vstupních dveří, skladovacího boxu a apartmánu. Klíče od domu nesmí být předány žádné osobě, která v domě nebydlí. Ten kdo má klíč je povinen v době, kdy má být dům uzavřen, za sebou zamknout.

Nájemce je povinen po ukončení nájmu odevzdat pronajímateli všechny klíče, které k domu a apartmánu náleží.

5. Klid v domě

Nájemci apartmánu jsou povinni se chovat tak, aby neobtěžovali sousedy nadměrným hlukem či jiným způsobem. Noční klid je stanoven od 22 do 06 hodin. V této době se zejména nesmí hrát na hudební nástroje, zpívat, hlučně se bavit, používat vysavače prachu či jiné přístroje působící hluk. Rovněž je třeba přiměřeným způsobem tlumit zvuk rozhlasových, televizních a jiných přístrojů, které mohou působit hluk.